LOGIN

Tagata Pasifika

Check out this amazing Tagata Pasifika article on our phenomenal  Samoan group! This year our Samoan Group took out 2nd place at the ASB Polyfest #happyconfidentproud #PikiAtuKiTeRangi